Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SELMED dostępnego pod adresem www.selmed.pl, Wersja 003/2023, obowiązuje od 12.09.2023

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

 • W drodze indywidualnych negocjacji
 • W drodze poniższego regulaminu

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te winny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku braku przedmiotowych indywidualnych negocjacji bądź zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu SELMED oraz zawierania umów sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie SELMED jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. Brak akceptacji regulaminu powoduje niemożność złożenia zamówienia.
 3. Sklep SELMED jest prowadzony przez Nowymed Polska spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie, przy ul. Oświęcimskiej 87/2, 32-500 Chrzanów, numer NIP 6282261015, numer REGON 123022029, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493688 zwaną dalej Nowymed/Sprzedającym.
 4. Sklep SELMED prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

II. Definicje

 1. Sprzedający: Nowymed Polska sp. z o.o. ul. Oświęcimska 87/2, 32-500 Chrzanów, numer NIP 6282261015, numer REGON 123022029, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493688, konto bankowe: 88 1140 2004 0000 3502 7585 7416.
 2. Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) z zastrzeżeniem i wyłączeniem możliwości zakupu przez konsumenta specjalistycznych urządzeń, w szczególności tych wymagających posiadania odpowiednich kwalifikacji zarówno do ich obsługi jak i użytkowania.
 3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.selmed.pl za pośrednictwem którego sprzedający prezentuje produkty, a Klient może złożyć zamówienie.
 4. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.selmed.pl
 5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu
 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie Internetowym
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 9. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji
 10. Produkt, towar – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 11. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 14. Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Przedmiot umowy – zamówione produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 16. Produkty na indywidualne zamówienie - produkty nieprefabrykowane, produkty zlecane do produkcji lub montażu wg specyfikacji wybranej przez Klienta.
 17. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin, dni roboczych, lub liczba tygodni w przypadku kiedy produkt jest zlecany do produkcji dopiero pod zamówienie (w przypadku kiedy produkt jest zlecany do produkcji pod zamówienie, na karcie produktu widnieje informacja: "Realizacja zamówienia: produkcja na zamówienie")
 18. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 19. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu
 20. Dostawca - oznacza firmę kurierską/przewoźnika, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 21. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 22. Miejsce wydania towaru – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 23. Moment wydania towaru – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie towar w posiadanie
 24. Adres reklamacyjny: Nowymed Polska sp. z o.o. ul. Oświęcimska 87/2, 32-500 Chrzanów

III. Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu
 2.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3.  W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej
 4. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

IV. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji
 2. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Internetowym
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem następujących zasad: 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne, 2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego, 3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, 4. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klient, 5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu i upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta
 6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż: zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych, powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu
 9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
 10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań

V. Informacje ogólne

 1. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski
 3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów
 5. Wszelkie informacje na temat oferty można uzyskać wysyłając zapytanie na adres: biuro@selmed.pl
 6. Produkty aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status „dostępny”,  przy czym w przypadku produktów zlecanych do produkcji pod zamówienie, produkty w pozycji realizacja zamówienia mają dodatkowo informację "produkcja na zamówienie".
 7. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego zamówienia.
 8. Kupujący nie ma możliwości anulowania zamówienia produktu nieprefabrykowanego po przekazaniu przez Sprzedającego zlecenia wytworzenia tego produktu do produkcji/dostawcy. 
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu bez uprzedzenia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.
 11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Ceny produktów i koszt dostawy nie zawierają kosztów wnoszenia, montażu, instalacji i szkolenia, te koszty mogą zostać ustalone indywidualnie na pisemne zapytanie Kupującego.
 12. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu.
 14. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i  przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania  faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 15. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego. 

VI. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski. Miejsce wydania towaru  musi znajdować się na terytorium Polski.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i fakturę proforma będące oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Podstawą do rozpoczęcia procesu realizowania zamówienia przez Sprzedającego jest prawidłowo przesłany i wypełniony formularz zamówienia, dostępność zamówionego towaru i opłacenie przez Klienta faktury proforma. Cena produktu podane na stronie internetowej zostaje potwierdzona przez Sprzedającego w formie wystawienia dokumentu pro-forma
 3. Umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Każda zawarta umowa potwierdzana jest przez Sprzedającego wystawieniem faktury VAT przesyłanej drogą elektroniczną po zrealizowaniu zamówienia.
 5. Zamówienia można składać przez 24 godziny, we wszystkie dni tygodnia
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 7. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest: cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy. W przypadku braku informacji o koszcie dostawy po aktywacji w/w pola w formularzu zamówienia pojawia się komunikat, że koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, wówczas należy się skontaktować ze Sklepem na adres biuro@selmed.pl w celu ustalenia tych kosztów. Można też podzielić zamówienie na kilka mniejszych i uzyskać w ten sposób cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy dla tych zamówień.
 8. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku braku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w wyświetlonym formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje i potwierdzenie woli złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku ”zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Do potwierdzenia załączona jest faktura proforma.
 10. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia przez Sprzedającego.
 11. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 12. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 13. W celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedającym podając numer zamówienia.
 14. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 15. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów o różnej dostępności, Sprzedający będzie realizował dostawy częściowe towarów.
 16. Produkty oferowane w sklepie są dostarczane w terminie od 3 dni roboczych do kilku tygodni w przypadku produktów nieprefabrykowanych, od daty opłacenia zamówienia.
 17. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i produkty nieprefabrykowane dostarczane są w terminie uzgodnionym przez Sprzedającego z Kupującym lub w terminie wskazanym w karcie produktu w pozycji Realizacja zamówienia: np. produkcja na zamówienie od 3 do 8 tygodni
 18. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności i terminu realizacji w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru. W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie wskazanym w sklepie lub z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia, anulowanie zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa w określonym terminie, zmianę terminu dostawy, lub części dostawy. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru i zaksięgowania wpłaty zgodnie z  fakturą proforma Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu złożonego przez niego zamówienia do realizacji. W przypadku, braku dostępności lub braku możliwości dotrzymania wskazanego w sklepie terminu realizacji zamówionego towaru Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego a także o przybliżonym terminie dostawy w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia, Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. W razie anulacji zamówienia z ww. powodu Sprzedawca niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 19. Sprzedający ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych towarów. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia
 20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności tego zamówienia, o ile wątpliwości Sprzedającego nie zostaną wyjaśnione w trakcie bezpośredniego kontaktu z Kupującym lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.
 21. Płatność za zamówiony w Sklepie następuje przelewem na konto Sprzedawcy przy składaniu zamówienia
 22. Produkty zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub firmy transportowej wraz z dokumentem wydania towaru do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania towaru.
 23. Koszt i sposób dostawy zależą od wielkości zamówienia. W przypadku zamówienia wielu produktów pakowanych w systemie gabarytowym, paletowym lub gabarytowych/wielkogabarytowych koszty transportu mogą być ustalane są indywidualnie do  zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki zostaną przekalkulowane i dopasowane do wielkości zamówienia. Zamawiający zostanie odrębnie poinformowany przez Sprzedającego o wysokości kosztów takiej dostawy na adres mailowy podany w zamówieniu
 24. Koszty przesyłki pobierane są jednorazowo, bez względu na ilość przesyłek jakie zostaną wykonane w obrębie jednej umowy sprzedaży.
 25. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 26. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę
 27. Przed odebraniem przesyłki od kuriera przez Kupującego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, to należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki  w transporcie.
 28. W przypadku, gdyby Kupujący nie odebrał przesyłki pomimo podjętej próby doręczenia zamówionej rzeczy przez Sprzedającego, Kupujący ponosi koszty transportu tego towaru nawet wówczas kiedy w potwierdzeniu zamówienia pro-forma otrzymał możliwość bezpłatnej dostawy zamówionej rzeczy.
 29. Obowiązujące w Sklepie sposoby dostawy są wymienione na stronie www.selmed.pl
 30. Kupujący może skorzystać z poniżej wymienionych ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie. Oferty specjalne nie łączą się ze sobą: 1. Negocjacje indywidualne ceny - poprzez formularz pn. „wynegocjuj cenę produktu", 2. Promocje – przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu, 3. Kupon rabatowy – kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad, 4. Rabat za punkty lojalnościowe – zakupy w Sklepie są premiowane punktami, które mogą zostać przekształcone przez Kupującego w kupon rabatowy dostępny dla kolejnych zamówień.

VII. Zwrot towaru - odstąpienie od umowy

 1. Konsument, tj. Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 2. Zwracany przez Konsumenta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (faktura).
 3. Rzecz zwracana w tym trybie zostanie przyjęta tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłana w pełni kompletna, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły  śladów używania, świadczących o innym  wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi pisemnie poinformować Nowymed Polska sp. z o.o., ul. Oświęcimska 87/2, 32-500 Chrzanów, adres e-mail: biuro@selmed.pl,  fax: +48 33 865 23 40,  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Konsument może skorzystać z wzorca odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o  decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
 9.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej przez Konsumenta rzeczy i sprawdzenia zwróconego produktu.
 10. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania  rzeczy zwracanej przez Konsumenta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona sprawdzenia zwróconej rzeczy. Jeżeli zwracana rzecz spełnia wymienione w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Konsumenta listem priorytetowym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury  korygującej. Po jej otrzymaniu w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Konsumenta konto.
 11. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, należy odesłać towar na adres Nowymed Polska sp. z o.o. ul. Oświęcimska 87/2, 32-500 Chrzanów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 12. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (faktura).
 13. Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres Sprzedawcy w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w postanowieniach ust. 1 - 15, nie przysługuje podmiotom gospodarczym dokonującym zakupu produktów w Sklepie, a w szczególności przedsiębiorcom będącym osobami  fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującym we własnym lub w cudzym imieniu działalność gospodarczą
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, lub w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, lub w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, lub w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub zawartej w drodze aukcji publicznej

VIII. Reklamacje i zwroty

 1. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 3. Każdorazowo, dla każdego produktu, warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji danego produktu. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.
 4. W każdym przypadku reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: Nowymed Polska sp. z o.o. ul. Oświęcimska 87/2, 32-500 Chrzanów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@selmed.pl
 5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
 6. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.
 7. Sprzedający odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia] na adres: biuro@selmed.pl, lub na fax.; +48 33 865 23 40  lub wysyłając je na adres: Nowymed Polska sp. z o.o. ul. Oświęcimska 73, 32-500 Chrzanów.
 9. W zgłoszeniu niezgodności produktu z umową Kupujący powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji
 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
 11. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 12. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 14. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 15. Zwrot kosztów wysyłki towaru do Kupującego i jego odesłania przez Kupującego w pokrywa Sprzedający.
 16. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 17. Kupujący niebędący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 

IX. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

X. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Sprzedający może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest wykorzystywany przez przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu Selmed, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego. Sklep Selmed zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych - Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” i adresu IP znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Cookies i IP. 

XI. Dane kontaktowe

 1. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza znajdującego się w zakładce "Kontakt" na stronie www.selmed.pl, telefonicznie pod numerem + 48 503 890 360, fax: + 33 865 23 40 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@selmed.pl, bądź na wskazany na stronie www.selmed.pl adres korespondencyjny.
 2. Dane kontaktowe znajdują się także w stopce na stronie internetowej www.selmed.pl - „Kontakt z nami”.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Na żądanie Kupującego Sprzedający jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.
 5. Kupujący i użytkownik sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.selmed.pl zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 7. Wszelkie spory wynikające z pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.
 8. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj, www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci / Instytucje Konsumenckie/ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.  
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2023r.

 

Załącznik numer 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)